دستگاه تزریق پلاستیک صفر

سلام خدمت شما خریداران دستگاه های تزریق پلاستیک صفر، افتخار مجموعه فروش دستگاه تزریق پلاستیک این است که بهترین دستگاه های موجود را در بازار ایران به صورت نقد و اقساط به فروش می رساند.

شماره تماس جهت خرید و اطلاعات بیشتر: 09372580331

دستگاه تزریق پلاستیک
ماشین تزریق پلاستیک چینی

دستگاه تزریق پلاستیک صفر موجود

دستگاه های موجود این مجموعه طبق اسامی زیر موجود می باشد که عبارتند از :

1-دستگاه تزریق پلاستیک صفر شرکت هایتین

2-دستگاه تزریق پلاستیک شرکت هایونگ

3-دستگاه تزریق پلاستیک صفر شرکت ارس ماشین

4-دستگاه های شرکت اطلس

5-دستگاه های تزریق شرکت هایدا

6-دستگاه های شرکت NBM

دستگاه های تزریق شرکت هایتین

تناژ دستگاه های صفر موجود شرکت هایتین چین از کوچک ترین تا حداکثر تناژ :

1-دستگاه تناژ: 70 تن 2- دستگاه تناژ: 128 تن

3-دستگاه تناژ: 178 تن 4-دستگاه تناژ: 220 تن

5-دستگاه تناژ: 250 تن 6-دستگاه تناژ: 280 تن

7-دستگاه تناژ: 300 تن 8- دستگاه تناژ: 320 تن

9- دستگاه تناژ: 380 تن 10- دستگاه تناژ: 400 تن

11- دستگاه تناژ: 480 تن 12- دستگاه تناژ: 520 تن

13- دستگاه تناژ: 650 تن14-دستگاه تناژ: 700 تن

15- دستگاه تناژ: 750 تن 16- دستگاه تناژ: 800 تن

17- دستگاه تناژ: 880 تن 18-دستگاه تناژ: 920 تن

19-دستگاه تناژ: 970 تن 20- دستگاه تناژ: 1000 تن

دستگاه تزریق پلاستیک
دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک شرکت هایونگ

تناژ دستگاه های صفرموجود شرکت هایونگ چین از کوچک ترین تا حداکثر تناژ :

1-دستگاه شماره یک : 70 تن (سرو موتور موجود می باشد)

2- دستگاه شماره دو : 128 تن ( سرو موتور موجود می باشد)

3-دستگاه شماره سه : 178 تن ( سرو موتور موجود می باشد)

4-دستگاه شماه چهار : 220 تن( سرو موتور موجود می باشد)

5-دستگاه شماره پنج: 250 تن (سروموتور موجود می باشد)

6-دستگاه شماره شش : 280 تن(سرو-موتور موجود میباشد)

7-دستگاه شماره هفت : 300 تن( سروموتور موجود می باشد)

8- دستگاه شماره هشت: 320 تن(سروموتور موجود می باشد)

9- دستگاه شماره نه: 380 تن(سروموتور موجود می باشد)

10- دستگاه شماره ده : 400 تن ( سروموتور موجود می باشد)

11- دستگاه شماره یازده :480 تن ( سروموتور موجود می باشد)

12- دستگاه شماره دوازده : 520 تن ( سروموتور موجود می باشد)

13- دستگاه شماره سیزده : 650 تن ( سروموتور موجود می باشد)

14-دستگاه شماره چهارده : 700 تن ( سروموتور موجود می باشد)

15- دستگاه شماره پانزده : 750 تن ( سروموتور موجود می باشد)

16- دستگاه شماره شانزده : 800 تن ( سروموتور موجود می باشد)

17- دستگاه شماره هفتده: 880 تن ( سروموتور موجود می باشد)

18-دستگاه شماره هجده : 920 تن ( سروموتور موجود می باشد)

19-دستگاه شماره نوزده : 970 تن ( سروموتور موجود می باشد)

20- دستگاه شماره بیست : 1000 تن ( سروموتور موجود می باشد)

دستگاه تزریق چینی
دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق شرکت ارس ماشین

تناژ دستگاه های صفرموجود شرکت ارس چین از کوچک ترین تا حداکثر تناژ :

از دستگاه تزریق 70 تن الی 1400 تن برای فروش موجود می باشد

دستگاه تزریق پلاستیک
دستگاه تزریق صفر چینی

دستگاه های تزریق شرکت اطلس

تناژ دستگاه های موجود صفرشرکت اطلس از کوچک ترین تا حداکثر تناژ :

1-دستگاه شماره یک : 70 تن (سرو موتور موجود می باشد )

2- دستگاه شماره دو : 128 تن (سرو موتور موجود می باشد)
دستگاه شماره سه : 178 تن (سرو موتور موجود می باشد )
4-دستگاه شماه چهار : 220 تن(سرو موتور موجود می باشد)
دستگاه شماره پنج: 250 تن
دستگاه شماره شش : 280 تن
7-دستگاه شماره هفت : 300 تن ( سروموتور موجود می باشد)
دستگاه تزریق 320 تن
دستگاه تزریق 380 تن
دستگاه تزریق 400 تن
دستگاه تزریق 520 تن
دستگاه تزریق550 تن
دستگاه تزریق 620 تن
دستگاه تزریق 700 تن
تمامی دستگاه های موجود سرو موتور دارند

دستگاه های تزریق پلاستیک شرکت NBM

1-دستگاه شماره یک : 70 تن ( سرو موتور موجود می باشد )

2- دستگاه شماره دو: 128 تن ( سرو موتور موجود می باشد)

3-دستگاه شماره سه : 178 تن (سرو موتور موجود می باشد )

4-دستگاه شماه چهار: 220 تن(سرو موتور موجود می باشد)

5-دستگاه شماره پنج: 250 تن (سروموتور موجود می باشد)

6-دستگاه شماره شش: 280 تن (سرو-موتور موجود میباشد)

7-دستگاه شماره هفت : 300 تن (سروموتور موجود می باشد)